Iris Huys

Leveringsvoorwaarden

Low Vision & Braille Center b.v. met de handelsnaam Iris Huys, James Wattstraat 13-b 2809 PA Gouda.
Art 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Low Vision & Braille Center b.v. met de handelsnaam Iris Huys verder te noemen Iris Huys.
2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door Iris Huys schriftelijk zijn bevestigd.
3. Door met Iris Huys een overeenkomst aan te gaan doet de afnemer afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Iris Huys gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
4. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.
Art 2. Algemeen
1. Onder “afnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Iris Huys een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).
2. Elke tussen Iris Huys en afnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Iris Huys zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Iris Huys onverbindend behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
Art 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Iris Huys gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend .
2. Gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens.
3. Iris Huys heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen worden te verwerken en/of te leveren materialen gekozen in de normale handelskwaliteit. Bij geringe branchegebruikelijke afwijkingen in afmetingen en/of uitvoering van de verwerkte materialen of geleverde goederen, is de afnemer nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
Art 4. Auteursrecht
Iris Huys behoudt zich het strikte auteursrecht voor op bij aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en omschrijvingen. Deze stukken, alsook monsters en stalen welke aanbiedingen begeleiden, blijven uitdrukkelijk eigendom van Iris Huys en mogen zonder schriftelijke toestemming, ongeacht de vraag of de teken- of ontwerp-kosten, dan wel de auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze, al of niet gewijzigd, worden gebruikt, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding duurt en onverminderd het recht van Iris Huys tot het vorderen van volledige schadevergoeding.
Art 5. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Iris Huys is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door afnemer aan Iris Huys gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Iris Huys de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, dan wel Iris Huys met levering een aanvang heeft gemaakt.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Iris Huys door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Iris Huys en afnemer schriftelijk worden bevestigd.
3. Ingeval de afnemer naar oordeel van Iris Huys niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Iris Huys gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Iris Huys krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
Art 6. Prijzen en tarieven
1. Alle door Iris Huys gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Prijzen van Iris Huys zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost) prijsbepalende factoren optreedt, heeft Iris Huys het recht een evenredige verhoging aan de afnemer in rekening te brengen.
3. De door Iris Huys vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Iris Huys is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de afnemer door te berekenen.
Art 7. Levering
1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van afnemer, tenzij uítdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Iris Huys verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de afnemer.
3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Art 8. Opslag
1. Indien de afnemer niet voor het verstrijken van de leveringstermijn de goederen afneemt en/of de afnemer de goederen weigert, kan Iris Huys de goederen voor rekening en risico van de afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazíjn of elders opslaan
2. Door de sub 1 genoemde opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de afnemer schriftelijk kennis te worden gegeven.
3. Indien de afnemer niet binnen een week na opslag de goederen afneemt, heeft Iris Huys het recht de overeenkomst te ontbinden. onverminderd het recht van Iris Huys op volledige schadevergoeding.
Art 9. Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Iris Huys gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de afnemer en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Iris Huys kan worden gevergd.
2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast Iris Huys ook de afnemer bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Iris Huys recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen haar reeds geleverd was naar Iris Huys terug te zenden voor rekening en risico van de afnemer, indien de afnemer kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Art 10. Aansprakelijkheid
1. Iris Huys is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van produkten van Iris Huys, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
2. Iris Huys is niet aansprakelijk voor enige beschadiging, waardevermindering of ontvreemding van materialen of goederen welke voor het ondergaan van bewerking in of in de omgeving van haar werkplaatsen zijn of worden aangeleverd, noch is Iris Huys aansprakelijk voor schade ontstaan door bewerking van derden, een en ander behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Iris Huys.
3. Mocht op grond van enige wettelijke bepaling een plicht tot schadevergoeding op Iris Huys rusten, dan zal deze nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van het geleverde.
Art. 11 Reclames
1. Onder reclames dienen te worden verstaan alle grieven van de afnemer terzake van de hoedanigheid van een leverantie.
2. De afnemer is verplicht de geleverde goederen, inclusief verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Iris Huys dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan.
3. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de afnemer op de afleveringsbon en/of factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.
4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend en het reclame-advies, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen acht dagen na de levering in het bezit van Iris Huys is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
5. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Iris Huys verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat Iris Huys aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade.
6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort .
Art 12. Garantie
1. Iris Huys verstrekt op alle door haar geleverde goederen, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een garantie van 1 jaar na levering.
2. Garantie voor door Iris Huys elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Iris Huys geleverde goederen, valt buiten de garantie.
4. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de goederen de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
5. Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door de afnemer zelf plaatsvindt, erkent Iris Huys geen garantieaanspraken.
6. Indien afnemer haar verplichtingen niet nakomt, wordt Iris Huys als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie) verplichtingen.
Art 13. Betaling
1. Alle betalingen dienen bij levering contant te geschieden, dan wel binnen 30 dagen na levering te worden gestort op een door Iris Huys aangewezen bank- of girorekening.
2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van crediteren van de giro- respectievelijk bankrekening van Iris Huys.
3. Iris Huys is niet verplicht de afnemer vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of haar rekeningoverzicht en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De afnemer heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de afnemer voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn aan Iris Huys een rente wegens te late betaling schuldig van 2,5% per maand van het verschuldigde bedrag.
6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijftien procent van het factuurbedrag met een minimum van € 200,-.
7. Iris Huys heeft steeds het recht om zowel voor als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Iris Huys totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Iris Huys op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Iris Huys deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Art 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen, waaronder in deze tevens dienen te worden verstaan zichtzendingen aan afnemer, blijven eigendom van Iris Huys totdat deze volledig zijn betaald. De afnemer is, behoudens met betrekking tot genoemde zichtzendingen, ten volle gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken. Zolang de betaling der goederen nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
2. De afnemer is verplicht de goederen op eerste aanmaning van Iris Huys aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan Iris Huys terug te geven.
Art 15. Ontbinding
Onverminderd de Iris Huys verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Iris Huys een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de afnemer met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de afnemer surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, afnemer de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval afnemer zijn bedrijf verkoopt of Iiquideert.
Art 16. Geschillen
1. Op alle door Iris Huys gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien afnemer in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Iris Huys is gevestigd.